On Going

The Art Hospital

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Art Hospital

ชื่อโครงการ

บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

8,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

400ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 เม.ย. 66

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ