Finished

The Crystal Phase 3 and Parking Building

“- อาคารจอดรถ 8 ชั้น
– อาคาร Mellow ชั้น 1 – ชั้นลอย
– อาคาร The Crystal Phase 3 สูง 4 ชั้น”

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Crystal Phase 3 and Parking Building

ชื่อโครงการ

บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

47,888 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

600.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 56

เริ่มโครงการ

30 ธ.ค. 58

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

OWNER:kiat friendship company limited / GFA:50,000 sq.m. / PERIOD:Nov 2013 – Dec 2015 / TOTAL COST:600 mb

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ