Finished

The Offices @The 9th Tower Grand Rama 9

อาคารจำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย
– Podium สูง 12 ชั้นและชั้นใติดิน 1 ชั้น
– อาคารสำนักงาน Tower A สูง 36 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
– อาคารสำนักงาน Tower B สูง 34 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Offices @The 9th Tower Grand Rama 9

ชื่อโครงการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

143,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

1,588.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 56

เริ่มโครงการ

31 ส.ค. 57

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ