Finished

True Digital Park Phase 2

อาคาร Office & Retail สูง 13 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่ 108,039 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

True Digital Park Phase 2

ชื่อโครงการ

บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM (S&A/M&E)

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

108,039 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

2,700.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 63

เริ่มโครงการ

30 พ.ย. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ