Stage 2 : During-Construction
การให้บริการระหว่างการก่อสร้าง
 1. เตรียมแบบแผนในการควบคุมคุณภาพโครงการ ควบคุมเอกสารและระบบการอนุมัติเอกสาร
 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา
 3. บริหารงานก่อสร้างตามขอบเขตงานในสัญญาให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ ตามกรอบเวลาที่กำหนดและมีราคาที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
 4. พิจารณาการขออนุมัติใช้วัสดุ Shop Drawing และวิธีการก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง
 5. แนะนำ เสนอแนะ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้าง ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
 6. เป็นผู้นำในการประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และ/ หรือผู้ออกแบบ เพื่อติดตามงานและแก้ไขอุปสรรค เพื่อให้งานดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย
 7. ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และตรงตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้จริง
 8. แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง
 9. สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือเมื่อเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในการก่อสร้าง
 10. เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อโต้แย้งใดๆ โดยเสนอแนะแนวทางการยุติปัญหาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 11. รายงานความก้าวหน้าของงานประจำทุกเดือน หรือทุกระยะตามขอบเขตงานในสัญญา
 12. ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลดที่เกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานระหว่างก่อสร้าง และนำเสนอผู้ว่าจ้าง
 13. กำกับดูแลการประสานงานของผู้รับจ้างต่างๆ
 14. ตรวจสอบและแนะนำผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับคำร้องของผู้รับจ้าง ในการขอต่ออายุสัญญางานที่เพิ่มเติม หรือจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 15. ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงมลภาวะจากการก่อสร้าง (Safety and Security Plan) ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของโครงการ
 16. วางแผนการตรวจสอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าของโครงการ โดยตรวจสอบและทำรายการงานที่แล้วเสร็จ งานที่ต้องแก้ไข (Practical Completion Checklist and Defect List) จนกระทั่งแล้วเสร็จทั้งหมด
 17. วางแผนและดำเนินการ Commissioning and Acceptation Test upon Completion of M&E System จนกระทั่งแล้วเสร็จทั้งหมด